Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΑ 1 - 3

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται, με έδρα την Αθήνα, Σύλλογος με την επωνυμία “Φίλοι της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους” (Φ.Ι.Μ.Εσφ.Αγ. Ορ.) ως Σωματείο κατά την έννοια του ΑΚ


ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του Συλλόγου συνίσταται:

1. Στην οργάνωση των φίλων της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους και των ενδιαφερομένων για την Μονή και προβλήματά της, όπως και διάφορα θέματα που την απασχολουν.
2. Στη μελέτη και προβολή κάθε ζητήματος που αφορά τη Μονή πάντοτε σε συνεννόηση με την διοίκηση της Μονής.
3. Στη ηθική καί υλική συνδρομή, στήριξη, ενίσχυση του έργου της αδελφότητας της Μονής και με κάθε τρόπο συμπαράσταση στην Ιερά Μονή..
4. Ιδίως στην ενημέρωση των αρμοδίων και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την επίλυση του προβλήματος της κατάληψης των κτιρίων της Μονής στο Αγιον Ορος.
5. Στην προστασία και εξασφάλιση των καλώς νοούμενων και νόμιμων συμφερόντων της Μονής.ΑΡΘΡΟ 3

Η επίτευξη του παραπάνω σκοπού επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο. Ιδιαίτερα:

1. Με την εκπόνηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη του Συλλόγου ή με ανάθεση σε τρίτους μελετών, εισηγήσεων και υπομνημάτων, για κάθε θέμα που θα αφορά τη Μονή, την υποβολή αυτών στην Κυβέρνηση, στις κρατικές και λοιπές αρχές και σε κάθε αρμόδιο.
2. Με τις κατάλληλες ενέργειες, προτάσεις και διαβήματα προς την Κυβέρνηση, τις δημόσιες υπηρεσίες ή άλλες αρχές, για κάθε θέμα που έχει σχέση με τα προβλήματα, αιτήματα ή τα συμφέροντα της Μονής.
3. Με την οργάνωση δημόσιων - εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, συσκέψεων, πνευματικών ενημερώσεων και γενικά με τη χρησιμοποίηση όλων των μέσων δημοσιότητας, του διαδικτύου συμπεριλαμβανομένου, για τη διαφώτιση, ευαισθητοποίηση και συμπαράσταση του κοινού, ακόμη και με την έκδοση δημοσιογραφικού οργάνου και εντύπων του Συλλόγου, πάντοτε με την ευλογία ή και συμμετοχή του Καθηγουμένου της Μονής Εσφιγμένου.
4. Με την διοργάνωση Εράνων σύμφωνα με τον νόμο.
5. Με τη συγκρότηση και λειτουργία διαφόρων Επιτροπών του Συλλόγου.ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΑ 4 - 8


ΑΡΘΡΟ 4
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και διακρίνονται για το σεβασμό και την αγάπη τους προς την ορθόδοξη εκκλησία και το Άγιον Όρος και να μην είναι μέλη σωματείων ή οργανώσεων των οποίων οι σκοποί και οι δραστηριότητες είτε δεν είναι φανεροί είτε μάχονται τον Χριστό και το ευαγγέλιό του.
2. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου όποιος βρίσκεται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσον χρόνο διαρκεί αυτή.
3. Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί μέλος του Συλλόγου υποβάλλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Η αίτηση πρέπει να προσυπογράφεται από τουλάχιστον τρία μέλη του Συλλόγου ή από τον Καθηγούμενο της Μονής Εσφιγμένου ή τον Αναπληρωτή του. Στην ίδια αίτηση πρέπει ο αιτών να δηλώνει απαραίτητα πλήρη διεύθυνση, καθώς και τηλέφωνα σταθερό και κινητό, fax και διεύθυνση e-mail εφόσον υπάρχουν. Τα στοιχεία του αυτά θεωρούνται ότι ισχύουν μέχρι να δηλώσει ο ίδιος τυχόν αλλαγή τους.
4. Ο αιτών μαζί με την αίτηση καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και συνδρομές το λιγότερο τριών (3) μηνών.
5. Η αίτηση, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, έρχεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση.
6. Αν η αίτηση απορριφθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει με έγγραφο στον αιτούντα τους λόγους που αιτιολογούν την άρνησή του.
7. Ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει τελεσίδικα.
8. Μετά την έγκριση της αίτησης το νέο μέλος εγγράφεται στο μητρώο των μελών, με την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα.
9. Αν μετά την εγγραφή του νέου μέλους εξακριβωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής του, ακυρώνεται η εγγραφή, το ποσό δε που έχει καταβάλει επιστρέφεται.
10. Όπου στο παρόν γίνεται λόγος για «μέλη» εννοούνται τα τακτικά (εκτός αν ρητά αναφέρονται τα επίτιμα).
11. Τα μέλη καλούνται για τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις του Συλλόγου καί για τις συνεδριάσεις των οργάνων του, ακόμη και της Γ.Σ. με κάθε πρόσφορο τρόπο. Οι προσκλήσεις μπορεί να αποστέλλονται με απλό ταχυδρομείο , να δημοσιεύονται και στον τύπο, να στέλνονται με e-mail ή με φαξ.


ΑΡΘΡΟ 5
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

1. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μέλους αυτού ή του Συλλόγου, άτομα που έχουν προσφέρει σημαντική ηθική, οικονομική ή υλική ενίσχυση στο Σύλλογο και στην Μονή, ή έχουν συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου και της Μονής από τη θέση που κατέχουν στην κοινωνία.
2. Στα επίτιμα μέλη μπορεί, κατά την ανακήρυξή τους ή μετά από αυτή, να απονεμηθεί τιμητικό αξίωμα αντίστοιχο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τον τίτλο του επίτιμου μέλους μπορεί να αφαιρέσει μόνο η Γενική Συνέλευση με δικαιολογημένη απόφασή της.
4. Τα επίτιμα μέλη δεν ασκούν διοίκηση και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Όλα τα μέλη, εφ’ όσον δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος αυτού πρόσκαιρα ή οριστικά, έχουν ίσα δικαιώματα και δικαιούνται να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
2. Όλα τα μέλη μπορούν να απευθύνονται με έγγραφο, για κάθε θέμα και να εμφανίζονται προσωπικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Τα μέλη που υποχρεούνται σε καταβολή εισφορών, εφ’ όσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, μπορούν να παρίστανται προσωπικά στις Γενικές Συνελεύσεις, να μετέχουν στις σχετικές συγκεντρώσεις, να ψηφίζουν για κάθε θέμα και να θέτουν υποψηφιότητα για το ΔΣ. Τα τακτικά μέλη έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητούν έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 36.


ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ

1. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο κατά τις δυνατότητές τους, να εργάζονται για την επιτυχία των σκοπών του.
2. Τα μέλη οφείλουν να μην αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις αποφάσεις της Μονής και του Συλλόγου.
3. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής οκτώ Ευρώ (8 €) και την τακτική εισφορά που είναι ετήσια και ορίζεται σε δέκα Ευρώ (10 €). Τα μέλη μπορούν να καταβάλουν την παραπάνω τακτική εισφορά απευθείας στο Σύλλογο ή με κατάθεση στον λογαριασμό που τηρεί ο Σύλλογος σε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδας. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειωθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται γι’ αυτό τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.
4. Παράβαση ενός από τους παραπάνω δύο πρώτους όρους συνιστά λόγο διαγραφής. Η παράλειψη καταβολής της μηνιαίας συνδρομής του μέλους για ένα έτος συνεπάγεται τη διαγραφή του μετά από δύο προηγούμενες έγγραφες ειδοποιήσεις του, με απόφαση της Γ.Σ.
5. Για την απόφαση της διαγραφής αρμόδιο είναι το ΔΣ. Κάθε μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση.
6. Μέλος που διαγράφηκε μπορεί να επανεγγραφεί μετά από διετία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και με τη διαδικασια που εχει καθορισθει.


ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει, όποτε θέλει από το Σύλλογο, αφού υποβάλει αίτηση διαγραφής από το μητρώο των μελών, αλλά υποχρεούται να καταβάλλει τις καθυστερούμενες εισφορές, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο υπέβαλε την αίτηση της διαγραφής του.
2. Η αποχώρησή του πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ -
ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ –
ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ- ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΘΡΑ 9 - 11

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι:
α) οι εισπράξεις από το δικαίωμα εγγραφής,
β) οι συνδρομές των μελών,
γ) τα έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου.

2. Έκτακτοι είναι:
α) οι κρατικές δημοτικές, κοινοτικές επιχορηγήσεις ή παροχές δημόσιων, δημοτικών ή άλλων αρχών, οργανώσεων, καθώς και οι προσφορές νομικών ή φυσικών προσώπων και κάθε είδους χορηγία
β) οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, εορτών, παραστάσεων κ.λ.π., λαχειοφόρων αγορών και από την πώληση εντύπων, cd, video ή άλλων παραγωγών του Συλλόγου,
γ) οι προερχόμενοι από ιδιωτικές ενισχύσεις, δωρεές, κληροδοτήματα και εράνους, ή συμβάσεις χορηγίας
δ) οι προαιρετικές έκτακτες εισφορές των μελών μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη και
ε) κάθε άλλη καταβολή προς το ταμείο του Συλλόγου, καθώς και από κάθε άλλη εκδήλωση ή εορτή που διοργανώθηκε από άλλα σωματεία ή άτομα.

3. Οι κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία. Οι κληρονομιές γίνονται πάντοτε δεκτές.
4. Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
5. Ο Σύλλογος διατηρεί σε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό, στον οποίο κατατίθενται οι εισπράξεις. Ο ταμίας δεν πρέπει να κρατάει ποσό πάνω από τριακόσια Ευρώ (300 €). Το παραπάνω ποσό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.


ΑΡΘΡΟ 10
ΔΩΡΗΤΕΣ -ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακηρύσσει δωρητές του Συλλόγου, αυτούς που προσφέρουν χρήματα ή αντικείμενα, συγκεντρωμένα άνω των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000€) δρχ. και ευεργέτες, αυτούς που προσφέρουν άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000€).


ΑΡΘΡΟ 11
ΒΙΒΛΙΑ

Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
1. Μητρώο μελών
2. Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης
3. Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
4. Ταμείου (Εσόδων-Εξόδων)
5. Περιουσιακών στοιχείων
6. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων

Όλα τα βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.


ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΑ 12 - 23

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (επτά τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά) που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) χρόνια, κατά την Γενική Συνέλευση, αλλά και δι’ αλληλογραφίας για όσα μέλη δεν μπορούν να παραστούν σε αυτήν. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από το Προεδρείο και τρείς συμβούλους. Αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι που πλειοψήφησαν ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που συγκέντρωσαν.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι δικαιοπρακτικά ικανοί και να μην βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.
3. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, έχουν μόνο τα μέλη του Συλλόγου, που είναι τακτοποιημένοι οικονομικά, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας και υπέβαλλαν έγγραφη αίτηση τό λιγότερο 30 ημέρες πρίν από τις αρχαιρεσίες ή προτείνονται από 10 τουλάχιστον μέλη κατά τήν συνεδρία γιά τις αρχαιρεσίες.
4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2ετής). Τα μέλη του μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα, είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και ευθύνονται ακόμα και για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση που δεν ήταν παρόντα, ή σε συνεδρίαση που ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες και απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έκδοση νομίμων αποφάσεων.
5. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τις αποφάσεις του, οι οποίες πρέπει να παίρνονται σύμφωνα με το δίκαιο και το συμφέρον του Συλλόγου.
6. Αποκλείεται από τη Διοίκηση, μέλος του Συλλόγου, που στερήθηκε αυτοδίκαια ή μετά από δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. - ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1. Οι εκλεγέντες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώνονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, που προεδρεύει και συγκροτούνται σε Σώμα. Η αρμοδιότητα κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντά του. Παραλαμβάνει από το προηγούμενο την περιουσία, το αρχείο και τα βιβλία του Συλλόγου, αφού συνταχθούν τα ανάλογα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής και υπογραφούν από το προηγούμενο και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα, πέρα από την κατά μήνα προσέλευσή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαθέτουν ορισμένο χρόνο για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους στο Σύλλογο.


ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το ανά δίμηνο, έκτακτα κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση από τρία (3) μέλη αυτού.
2. Συζητάει και αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη διοίκηση του Συλλόγου και τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, εκτός αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
4. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, με φανερή ψηφοφορία, εκτός των περιπτώσεων προσωπικών θεμάτων, που η ψηφοφορία είναι μυστική.
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα επανεξετάζεται και ξανασυζητείται στην ίδια συνεδρίαση και τίθεται εκ νέου σε ψηφοφορία, οπότε αν υπάρχει πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή σε περίπτωση απουσίας του η ψήφος του Αντιπροέδρου.
6. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης διαβάζονται στην επόμενη συνεδρίαση προς έγκριση και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση αυτή.
7. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται μετά την επικύρωσή τους και έχουν ισχύ και για τα απόντα μέλη. Σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης μπορεί να ξανασυζητηθεί κάποιο θέμα για το οποίο έχει ληφθεί απόφαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες, εφ’ όσον το ζητήσουν τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Πρόεδρος. Επίσης είναι δυνατόν ορισμένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για επείγοντα θέματα να επικυρωθούν κατά την ίδια συνεδρίαση (άμεση επικύρωση).
8. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δυνατόν να παρίσταται Μοναχός της Ιεράς Μονής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και με τη σύμφωνη γνώμη του Αγίου Ηγουμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις και δικαιολογημένα σε έξι (6) θεωρείται, ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από το αξίωμά του.
2. Δεν επιτρέπεται η αναπλήρωση του μέλους που απουσιάζει, αν προηγούμενα το Διοικητικό Συμβούλιο δεν του στείλει σχετικό έγγραφο για να διαπιστωθεί το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας του.
3. Ανεπαρκής δικαιολογία ή παράλειψη έγγραφης ή με άλλον τρόπο (τηλεφωνικό, τηλεομοιοτυπικό) απάντησης, μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται παραίτηση.
4. Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παραίτηση του απόντος μέλους, καθώς και κάθε Συμβούλου που υποβάλλει παραίτηση, τη θέση του καλείται να καταλάβει ο πρώτος αναπληρωματικός.
5. Σε περίπτωση θανάτου ή μακροχρόνιας ασθενείας άνω των 6 μηνών μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του καλείται να καταλάβει ο εκλεγείς αναπληρωματικός κατά σειρά εκλογής.
6. Κατά τον ίδιο τρόπο θεωρείται ότι έχει υποβάλλει παραίτηση και αντικαθίσταται κατά την παραπάνω διαδικασία κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που συστηματικά δεν εκπληρώνει τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή αδιαφορεί για την εκπλήρωσή τους.
7. Όταν παραιτηθεί ή αποβιώσει μέλος του Προεδρείου από το αξίωμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται έκτακτα για την εκλογή του αντίστοιχου αξιώματος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Σε περίπτωση που παραιτηθούν 3/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη θεωρείται, ότι αυτοδίκαια έχουν εκπέσει από το αξίωμά τους, οπότε προκηρύσσονται και διενεργούνται το αργότερο μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει υποβάλει παραίτηση, πλην της παραπάνω περίπτωσης, εξακολουθεί να έχει την ιδιότητά του, αν μέσα σε ένα μήνα δεν γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
10. Αφού περάσει η παραπάνω προθεσμία, το μέλος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός και αν ανακαλέσει την παραίτησή του.
11. Μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών αυτού και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του, εξακολουθεί να διοικεί το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο.
12. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη έκτακτα, και εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος μπορεί να αποφασίζει για την παύση των μελών της Διοίκησης και την διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων με απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητάει και αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τα μέσα του Συλλόγου, καθώς και για εθνικά, κοινωνικά , πολιτιστικά και ανθρωπιστικά θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς του Συλλόγου, πλην των θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κύριο μέλημα του ΔΣ είναι να ενεργεί οπωσδήποτε και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Μονής. Είναι αδιανόητη οποιαδήποτε απόφαση του ΔΣ που θα έρχεται σε αντίθεση ή είναι ασύμβατη με απόφαση ή την εκπεφρασμένη βούληση της Μονής. Τυχόν εφαρμογή μιάς τέτοιας απόφασης γεννά αξίωση αποζημίωσης της Μονής εις βάρος του Συλλόγου. Αναλυτικά: α) Κάθε τέτοια απόφαση ανακαλείται αμέσως υποχρεωτικά από το ΔΣ, μόλις διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά πάντοτε βάσει εγγράφων στοιχείων, η αντίθεση ή το ασύμβατο. Σε περίπτωση που το ΔΣ παραλείψει να την ανακαλέσει, το θέμα παραπέμπεται υποχρεωτικά στην ΓΣ, η οποία ιδίως στην περίπτωση αυτή συγκαλείται με αίτημα έστω και δύο μόνο μελών του Συλλόγου ή ένα του ΔΣ. β) Η λήψη, μέσα σε διάστημα δύο ετών, για δεύτερη φορά απόφασης του ΔΣ αντίθετης ή ασύμβατης με απόφαση ή την εκπεφρασμένη βούληση της Μονής, η οποία δεν ανακαλείται αμέσως αυτοβούλως από το ΔΣ, αποτελεί λόγο σύγκλησης της ΓΣ με ερώτημα την έκπτωση του ΔΣ, ακόμη και αν δεν πρόκειται για την ίδια σύνθεση ή την ίδια θητεία αυτού. Η ΓΣ συγκαλείται όπως στην προηγούμενη περίπτωση. γ) Η μέσα σε διάστημα δύο ετών λήψη για τρίτη φορά τέτοιας απόφασης του ΔΣ αποτελεί λόγο υποχρεωτικής διάλυσης του Συλλόγου με αίτηση έστω και δύο μελών του.
3. Διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις του Συλλόγου και αποφασίζει για καθετί κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο προκειμένου να ικανοποιηθούν οι σκοποί του Συλλόγου.
4. Φροντίζει για την τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, των οποίων προπαρασκευάζει τις εργασίες, καθορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
5. Αλληλογραφεί με όλες τις αρχές.
6. Αναθέτει τις εντολές σε δικαστικούς πληρεξούσιους.
7. Συντάσσει σε συνεργασία με τον Ταμία τον απολογισμό κάθε χρόνου και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
8. Δίδει την εντολή για κάθε πληρωμή που έχει σχέση με τις δαπάνες, που αποφασίζεται να πραγματοποιηθούν.
9. Για δαπάνες, που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες και δεν υπερβαίνουν το ποσό των εκατό Ευρώ (100 €), δίδει εντολή ο Πρόεδρος. Η εντολή αυτή δεν χρειάζεται την έγκριση των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του ΔΣ, χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση του Καταστατικού.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει, χωρίς μισθό, βοηθούς, για τη γραφική ή άλλες εργασίες του Συλλόγου.
11. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στο Καταστατικό.
12. Λογοδοτεί για όλες τις πράξεις του στη Γενική Συνέλευση.
13. Αποφασίζει τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων.
14. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το πειθαρχικό όργανο του Συλλόγου για όσες περιπτώσεις προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.


ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και Πρόεδρος του Συλλόγου και εκπρόσωπός του στις κάθε μορφής Διοικητικές, Δημόσιες, Δημοτικές, Δικαστικές ή άλλες Αρχές, καθώς επίσης και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γενικά σε όλες τις σχέσεις και συμβάσεις και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις εκάστοτε ενέργειες του.
2. Καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη σε Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.
3. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας με τον Αντιπρόεδρο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο κατά σειρά σ’ αυτούς που θέλουν να μιλήσουν και αφαιρεί αυτόν από αυτούς που παρεκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
4. Συνυπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά, καθώς επίσης και κάθε έγγραφο του Συλλόγου, διατάσσει τις πληρωμές των χρηματικών ενταλμάτων και ζητάει λογοδοσία ταμείου όταν κρίνει αυτό αναγκαίο.
5. Παραδίδει στον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα τα σχετικά βιβλία, που τους είναι απαραίτητα, συντάσσει στο τέλος τη σχετική πράξη που φανερώνει τον αριθμό των σελίδων κάθε βιβλίου και έχει κάτω από την εποπτεία του το έργο τους.
6. Προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο και εξασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του, όσο το δυνατό συντομότερα. Φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και ελέγχει τα μέλη που αμελούν τις υποχρεώσεις τους.
7. Λογοδοτεί για τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.
8. Εποπτεύει όλων των ζητημάτων του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα να παίρνει με δική του ευθύνη κάθε μέτρο, που εξασφαλίζει και υπηρετεί τα συμφέροντα του Συλλόγου και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν από τις περιστάσεις επιβάλλεται ή όταν επίκειται κίνδυνος από αναστολή, φέρει όμως τις ενέργειες αυτές προς έγκριση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΑΡΘΡΟ 19
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
2. Όταν απουσιάζουν και οι δύο, τους αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας.
3. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει στον Αντιπρόεδρο προσωρινά ή μόνιμα μέρος από τα καθήκοντά του, αφού πρώτα ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Ο Αντιπρόεδρος είναι υποχρεωμένος και όταν δεν αναπληρώνει τον Πρόεδρο να συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΑΡΘΡΟ 20
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο Γενικός Γραμματέας διατηρεί το Αρχείο, κρατάει και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου (εκτός των βιβλίων του ταμείου), προΐσταται και διευθύνει τη Γραμματεία και τα γραφεία του Συλλόγου.
2. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία συντάσσοντας όλα τα έγγραφα. Επίσης, κρατάει και διαβάζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι προς επικύρωση, καθώς επίσης διαβάζει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα έγγραφα που απευθύνονται σε αυτό.
3. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων και κάθε έγγραφο του Συλλόγου.
4. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διεκπεραιώνει κάθε θέμα που έχει σχέση με τα προαναφερόμενα καθήκοντα.
5. Διατηρεί και ενημερώνει το μητρώο των μελών κατά κατηγορίες, καθώς και τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων, τακτοποιεί το Αρχείο και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
6. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που προτείνεται από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα και αν αυτός αρνηθεί, από Σύμβουλο που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.


ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1. Ο Ταμίας κρατάει τα λογιστικά βιβλία, κάνει όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου με διπλότυπες αποδείξεις και τις πληρωμές δαπανών με διπλότυπα εντάλματα πληρωμής, που είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθμός της απόφασης του Δ.Σ. που ενέκρινε τη δαπάνη.
2. Σε επείγουσες περιπτώσεις ενεργεί πληρωμές μέχρι εκατό Ευρώ (100€), μετά από γραπτή εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, με την προϋπόθεση να εγκριθεί η δαπάνη αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του.
3. Συντάσσει και εισηγείται τον απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε οικονομικού έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και ζητάει να εισαχθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
4. Συντάσσει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και ζητάει να εισαχθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
5. Κάνει γνωστή στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μήνα την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και χωρίς καθυστέρηση ζητάει από αυτό την έγκριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με βάση τα εντάλματα πληρωμών.
6. Μαζί με τον Πρόεδρο αναλαμβάνουν κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις καταθέσεις χρημάτων από την Τράπεζα, στην οποία υπάρχει ο λογαριασμός του Συλλόγου.
7. Τηρεί το βιβλίο ταμείου (εσόδων-εξόδων) και το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, και γενικά κάθε βιβλίο που είναι αναγκαίο για τη διαχείριση το οποίο προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
8. Είναι υπόλογος για κάθε ανωμαλία του ταμείου και ευθύνεται για όλη την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.
9. Κρατάει από τις εισπράξεις, μετά την αφαίρεση των εξόδων του μήνα, ποσό μέχρι τριακόσια Ευρώ (300€). Πέρα από το ποσό αυτό, τα υπόλοιπα τα καταθέτει στην Τράπεζα. Τα χρήματα αυτά στο σύνολό τους, ή για ποσό πάνω από τριακόσια Ευρώ (300€), αναλαμβάνει μετά από ειδική εντολή και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία σε σχετική Συνεδρίαση του. Για ποσό μέχρι εκατό Ευρώ (100€), μπορεί να κάνει ανάληψη μετά από ειδική εντολή του Προέδρου.
10. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό.
11. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει περισσότερο από πέντε (5) μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τον αντικαταστήσει, εκτός αν έχει ζητήσει σχετική άδεια.
12. Ο Ταμίας, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να τον αντικαταστήσει στα καθήκοντά του γενικά ή μερικά.
13. Αν ο Ταμίας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να αντικατασταθεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.
14. Όλα τα ποσό που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση του Καταστατικού.


ΑΡΘΡΟ 22
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το Σύλλογο, που απορρέουν από το Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας αποτελούν το Προεδρείο του Συλλόγου.
2. Ο Σύμβουλος μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. βοηθάει το Προεδρείο και εκτελεί τα ειδικά καθήκοντα που του ανατίθενται από αυτό.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 24


ΑΡΘΡΟ 24
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής (τρία τακτικά μέλη και δυο αναπληρωματικά) και εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εκλέγει και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία κατά σειρά πλειοψηφίας. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου και γενικά της δράσης της Διοίκησης.
2. Γι’ αυτό και η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται, κάθε στιγμή, να κάνει έλεγχο όλης της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου, εξετάζοντας τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές του, καθώς επίσης και τις δαπάνες. Με πόρισμά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αμέσως να αναφερθεί κάθε αταξία και ανωμαλία.
3. Κάθε χρόνο είναι υποχρεωμένη να ενεργεί έλεγχο όλης της διαχείρισης και να υποβάλλει τη σχετική έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή καλείται, ένα μήνα πριν από την τακτική Συνέλευση, να συντάξει έγγραφη έκθεση για την οικονομική διαχείριση και δράση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία υπογράφουν όλα τα μέλη της και διά του Προέδρου την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
5. Για την άσκηση των καθηκόντων της, η Ελεγκτική Επιτροπή, έχει το δικαίωμα να εξετάζει τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου, τις εγκριτικές αποφάσεις δαπανών και εξόδων του Διοικητικού Συμβουλίου και να ζητάει την επίδειξη του χρηματικού υπόλοιπου που βρίσκεται στο ταμείο.
6. Επίσης έχει δικαίωμα να ζητάει από τον Γενικό Γραμματέα όλα τα βιβλία, έγγραφα κ.λ.π. στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της δράσης του Δ.Σ..
7. Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όταν παρουσιαστούν σοβαρές διαχειριστικές ανωμαλίες ή προκύψουν ενδείξεις για οικονομικές ατασθαλίες και βαριά αμέλεια περί τα διοικητικά καθήκοντα του Δ.Σ.
8. Η Ελεγκτική Επιτροπή, στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο και Γραμματέα.
9. Από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με τα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, εκλέγονται και δύο τουλάχιστον αναπληρωματικά μέλη.
10. Ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, έχει το δικαίωμα να παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΑ 25 - 30


ΑΡΘΡΟ 25
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Συλλόγου, είναι το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Οι αποφάσεις της, όταν λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού, είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία όλων των θεμάτων του Συλλόγου. Ιδιαίτερα, εκλέγει και παύει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, αποφασίζει για τη λογοδοσία και τις ενέργειες που έχει προβεί η Διοίκηση, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Διοίκησης, αποφασίζει για την είσοδο ή την αποβολή μέλους και γενικά έχει γνώμη για την εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού.
3. Αρμόδια για την τροποποίηση του καταστατικού, τη διάλυση του Συλλόγου, και την μεταβολή του σκοπού του είναι η Γενική Συνέλευση.
4. Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν καταβάλει τις τακτικές εισφορές τους μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (ακόμα και την ημέρα της Συνέλευσης). Τα μέλη που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
5. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου, διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.


ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου, συγκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση που στέλνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνέλευση και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
2. Αν αναβληθεί η Συνέλευση θα πρέπει, με τη δημοσίευση της αναβολής, να αναφέρεται και η νέα ημερομηνία σύγκλησης.
3. Στις προσκλήσεις πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια:
α) ο τόπος και ο χρόνος της Γενικής Συνέλευσης,
β) τα θέματα που θα συζητηθούν,
γ) αν η Συνέλευση που συγκαλείται είναι η πρώτη, η δεύτερη κ.λ.π. και
δ) έγγραφη πρόσκληση, σε περίπτωση επανάληψης Συνέλευσης που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν είναι απαραίτητη, εφ’ όσον αυτή πραγματοποιηθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναβολή.
4. Στις Συνελεύσεις που γίνονται για δεύτερη φορά, ύστερα από αναβολή, απαγορεύεται η προσθήκη νέων θεμάτων προς συζήτηση.
5. Είναι άκυρη η συζήτηση αλλά και η απόφαση για θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην πρόσκληση. Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς την συναίνεση των μελών.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα σε αυτή τα μισά συν ένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
2. Για τον υπολογισμό της απαρτίας, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο αριθμός των τακτικών μελών που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του Συλλόγου και υποχρεούνται σε καταβολή τακτικών εισφορών και τα οποία είναι ταμειακώς ενημερωμένα.
3. Όταν δεν υπάρχει απαρτία, κατά την πρώτη Συνέλευση, καλείται νέα, με τα ίδια θέματα, μετά από τρεις (3) μέχρι δέκα (10) εργάσιμες μέρες, οπότε υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν παρίστανται.
4. Στις προσκλήσεις των Συνελεύσεων πρέπει να αναφέρεται η τελευταία αυτή περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Οι εργασίες της Γ.Σ., διευθύνονται από Πρόεδρο που εκλέγεται από την ίδια τη Συνέλευση αμέσως μετά την έναρξη την οποία κηρύσσει ο Πρόεδρος του ΔΣ.
2. Αμέσως με τά την εκλογή Προέδρου, η Γ.Σ. εκλέγει Γραμματέα που κρατά τα πρακτικά της συνεδρίασης.
3. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από όλους.
4. Στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να μετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακά ενημερωμένα, ενώ η παρουσία άλλων προσώπων επιτρέπεται μόνον έπειτα από άδεια του ΔΣ σε περίπτωση που τεθεί το θέμα πριν την ΓΣ ή της ίδιας της Συνέλευσης εφόσον το θέμα τεθεί κατά την συνεδρίασή της.
5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία από τα παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, εφ’ όσον δεν ορίζονται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό.
6. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές και γίνονται με ανάταση του χεριού ή ονομαστικά κατά την κρίση του Προεδρείου της Συνέλευσης, ποτέ όμως διά βοής. Οι ψηφοφορίες για:
α) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής,
γ) των προσωπικών ζητημάτων και ζητημάτων εμπιστοσύνης προς τα όργανα της Διοίκησης
δ) των διαγραφών μελών του Συλλόγου, γίνονται μυστικά με ψηφοδέλτια.
7. Όπως και επί ΔΣ έτσι και επί ΓΣ είναι αδιανόητη η λήψη απόφασης αντίθετης ή ασύμβατης με απόφαση ή την εκπεφρασμένη βούληση της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. Τέτοια απόφαση, της οποίας η αντίθεση και το ασύμβατο προκύπτουν από έγγραφο της Μονής είναι αυτοδικαίως άκυρη, δεν εφαρμόζεται από το ΔΣ και επαναφέρεται από αυτό στην επόμενη ΓΣ προς τελική κήρυξη της ακυρότητας. Αν το ΔΣ την εφαρμόσει ή δεν την επαναφέρει στη ΓΣ, ισχύουν όσα προβλέπονται στο παρόν για την λήψη τέτοιας απόφασης από το ΔΣ. Σε περίπτωση λήψης τρίτης τέτοιας απόφασης μέσα σε τρία χρόνια ισχύουν όσα και για την επανάληψη τρίτης τέτοιας απόφασης του ΔΣ μέσα σε δύο χρόνια. Τυχόν εφαρμογή μιάς τέτοιας απόφασης γεννά αξίωση αποζημίωσης της Μονής εις βάρος του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 29
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις γίνονται τακτικά κάθε χρόνο στην Αθήνα στίς αρχές Φεβρουαρίου.
2. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση γίνονται:
α) λογοδοσία της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτής,
β) έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ευθύνης,
γ) έγκριση του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού,
δ) πριν από την ημερήσια διάταξη παίρνονται αποφάσεις για τη διαγραφή μελών ή απόφαση σε προσφυγή μέλους που διαγράφτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ή συζήτηση και απόφαση κατά του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφάσισε τη μη εγγραφή νέου μέλους και
ε) συζητήσεις για κάθε πρόταση που υποβάλλεται από κάποιο μέλος και αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Επίσης η Γενική Συνέλευση, κάθε δύο χρόνια και την ίδια εποχή, προβαίνει:
στις αρχαιρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται τα μέλη του Συλλόγου, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί από ένα πέμπτο (1/5) των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, με έγγραφη αίτησή τους που να αναφέρει τα θέματα που ζητούν να συζητηθούν. Δίδεται η αίτηση αυτή στον Γενικό Γραμματέα που είναι υποχρεωμένος να τη φέρει προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη που υπογράφουν την αίτηση αυτή, είναι υποχρεωμένα να παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση και να αναπτύξουν τα θέματα για τα οποία γίνεται η σύγκληση της Συνέλευσης.
3. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισακούσει την παραπάνω αίτηση των μελών, ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν την συνέλευση και να ρυθμίσει τα σχετικά με την προεδρία της.
4. Ειδικά για τις περιπτώσεις αποφάσεων του ΔΣ αντίθετων ή ασύμβατων με απόφαση ή την εκπεφρασμένη βούληση της Μονής (παραπάνω 17.2α) η έκτακτη ΓΣ συγκαλείται όταν το ζητήσουν έστω και δύο μόνο μέλη του Συλλόγου ή ένα του ΔΣ, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, με έγγραφη αίτησή τους που να αναφέρει το θέμα. Δίδεται η αίτηση αυτή στον Γενικό Γραμματέα που είναι υποχρεωμένος να τη φέρει προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δεν μπορεί να διεξαχθεί αργότερα από την τρίτη ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης, ενώ αν η υτποβολή της αίτησης γίνει πρίν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ΔΣ, τούτο επιλαμβάνεται στην ίδια αυτή συνεδρίαση. Το ΔΣ συγκαλεί υποχρεωτικά την ΓΣ σε πέντε μέρες και στη σχετική πρόσκληση σημειώνει ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη μέρα της σύγκλησης στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Κατά τη Συνέλευση οι αιτηθέντες τη σύγκλησή της οφείλουν να προσαγάγουν το κείμενο της απόφασης της Μονής από το οποίο προκύπτει η αντίθεση ή το ασύμβατο της υπό κρίση απόφασης του ΔΣ, ή έγγραφο της Μονής στο οποίο αυτή να δηλώνει ότι η απόφαση του ΔΣ είναι αντίθετη ή ασύμβατη προς τις θέσεις ή αποφάσεις της. Τα έγγραφα αυτά της Μονής είναι δυνατό να περιέλθουν στη ΓΣ με πρωτοβουλία της Μονής. Εφόσον περιέλθει στη ΓΣ τέτοιο έγγραφο της Μονής, η απόφαση του ΔΣ ανακαλείται υποχρεωτικά με σχετική εγγραφή στα βιβλία πρακτικών της ΓΣ και του ΔΣ.
5. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται και στην περίπτωση δεύτερης εντός δύο ετών λήψης απόφασης του ΔΣ αντίθετης προς απόφαση ή εκπεφρασμένη βούληση της Μονής (παραπάνω 17.2β). Στην περίπτωση αυτή η έκπτωση του ΔΣ είναι υποχρεωτική για την ΓΣ εκτός και αν αποδειχθεί ότι πρόκειται για προφανές λάθος ή παραδρομή. Εφόσον αποφασιστεί η έκπτωση, αναλαμβάνουν τα τρία αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ την προσωρινή διοίκηση με μοναδικό σκοπό την πρόκληση διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του εκπεσόντος μέσα στις ελάχιστες προβλεπόμενες προθεσμίες. Αν τα αναπληρωματικά μέλη είναι λιγότερα, συμπληρώνονται μέχρι του αριθμού τρία από μέλη της Ελ. Επιτροπής. Μέχρι την ανάδειξη νέου ΔΣ διεξάγονται μόνον οι απολύτως απαραίτητες δραστηριότητες του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΑ 31 - 32


ΑΡΘΡΟ 31
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ- ΕΡΓΟ ΤΗΣ
1. Εξήντα (60) μέρες πριν από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που γίνεται για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο, με επιστολή του στα μέλη του Συλλόγου ανακοινώνει τη συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, που ορίζεται με σχετική απόφαση του. Προκειμένου να αποκλειστεί κάποιο από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, πρέπει να υποβληθεί έγγραφη αιτιολογημένη ένσταση από είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη του Συλλόγου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που με ένσταση αποκλειστεί μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει αμέσως νέα Εφορευτική Επιτροπή, αποκλείοντας από αυτήν τον καθ’ ου η ένσταση.
2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη του Συλλόγου και δεν είναι δυνατόν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή.
3. Η πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο και Γραμματέα. Έργο της πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διεξαγωγή των εκλογών, η λύση κάθε διαφωνίας ή αμφισβήτησης, καθώς επίσης η κρίση κάθε ένσταση, η ανακοίνωση της έναρξης και της λήξης της εκλογής, η διαλογή των ψήφων, η σύνταξη του πρακτικού των εκλογών και η ανακοίνωση των επιτυχόντων σαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.
4. Η Εφορευτική Επιτροπή ζητάει από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε σχετικό με τα καθήκοντά της βιβλίο ή μητρώο, και καταγράφει σε κατάσταση τα ονόματα όλων των μελών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 32
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

1. Η Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτείται, με επιστολή της η οποία αποστέλλεται με έξοδα του Συλλόγου ανακοινώνει σε όλα τα μέλη του Συλλόγου την ημερομηνία διεξαγωγής της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης και των εκλογών και τις προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει στα μέλη την υποχρέωση τους να καταβάλουν τις εισφορές τους προς τον Σύλλογο, προκειμένου να έχουν δικαίωμα εκλέγειν ή εκλέγεσθαι στις εκλογές.
2. Όσοι, σύμφωνοι με το Νόμο και το Καταστατικό, έχουν δικαίωμα για υποψηφιότητα, υποβάλλουν τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πρό των εκλογών, στην Εφορευτική Επιτροπή αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή τους σαν Σύμβουλοι ή μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και ειδοποιούνται άμεσα (με επιστολή, με φαξ ή με e-mail) για την παραλαβή της αίτησης τους. Η αίτηση για υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να υποβληθεί, από περισσότερα του ενός μέλη, εφόσον υπογράφεται από όλα. Με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής καταρτίζονται οι κατάλογοι των υποψηφίων, και τα ψηφοδέλτια. Καταρτίζεται πίνακας με αλφαβητική σειρά υποψηφίων, χωριστά τα ονόματα υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου και χωριστά των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πρό των εκλογών, ταχυδρομικά στα τακτικά μέλη του Συλλόγου με εσώκλειστο απόρρητο φάκελο, στον οποίον αναγράφεται μόνον η διεύθυνση του Συλλόγου. Το τακτικό μέλος, το οποίο πρέπει να είναι ταμειακά ενημερωμένο, συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο σύμφωνα με τις οδηγίες που του αποστέλλονται, το εσωκλείει στον απόρρητο φάκελο, συμπληρώνει και υπογράφει και το ειδικό έντυπο συμμετοχής στην ψηφοφορία και εσωκλείει και τα δύο σε εξωτερικό φάκελο, τον οποίο ταχυδρομεί προς την Εφορευτική Επιτροπή, εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί από αυτή, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών. Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίζει από ένα μέχρι 5 υποψήφιους. Ως έγκυρη ψήφος θεωρείται αυτή που καταφθάνει στα χέρια της Εφορευτικής επιτροπής δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν τις εκλογές. Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει κατάσταση των μελών που ψήφισαν, και οι εσωτερικοί απόρρητοι φάκελοι τοποθετούνται σε κάλπη. Στις αρχαιρεσίες παίρνουν μέρος μόνο όσοι έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Γι’ αυτό υποψηφιότητα ή ψήφος μέλους που δεν είναι ταμειακά ενημερωμένο δεν λαμβάνεται υπόψη.
4. Την ημέρα των εκλογών, κατά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, όσα από τα παρόντα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν ψήφισαν δι’ αλληλογραφίας, ψηφίζουν με τα ίδια ψηφοδέλτια και απόρρητους φακέλους και καταχωρούνται στην κατάσταση όσων ψήφισαν. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, και με την επίβλεψη όσων από τους υποψήφιους επιθυμούν, καταμετράει τις ψήφους και συντάσσει τους πίνακες των επιτυχόντων. Οι υποψήφιοι παρακολουθούν σιωπηλά το έργο της και, αν σημειώσουν παραλείψεις ή ατασθαλίες, εκθέτουν αυτές στον Πρόεδρο για τακτοποίηση.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους επτά (7) πρώτους κατά σειρά επιτυχίας και τους υπόλοιπους κατά σειρά επιτυχίας σαν αναπληρωματικά. Οι εκλεγέντες ενημερώνονται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή για τα αποτελέσματα, τα οποία και αναγγέλλονται σε όλα τα μέλη μέσω Ενημερωτικής επιστολής του Συλλόγου.
6. Κατά τον ίδιο τρόπο ανακηρύσσει σαν επιτυχόντα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής τους τρεις (3) πρώτους κατά σειρά πλειοψηφίας και τους υπόλοιπους σαν αναπληρωματικά.
7. Αν δεν υποβληθεί υποψηφιότητα ή οι υποψηφιότητες είναι λιγότερες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, δεν συντάσσεται κατάλογος υποψηφίων ή ψηφοδέλτια από την Εφορευτική Επιτροπή, αλλά οι εκλογές επαναπροκηρύσσονται από την ίδια Εφορευτική Επιτροπή μετά από τρεις μήνες.


ΑΡΘΡΟ 33
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Σε περίπτωση ανάγκης αναπληρωματικών Συμβούλων κατά την τριετή θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και αν ο πίνακας των αναπληρωματικών έχει εξαντληθεί ή τα αναπληρωματικά μέλη δεν δέχονται να αναλάβουν σαν τακτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση σε χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών.
2. Στις αρχαιρεσίες αποκλείεται η ύπαρξη περισσότερων του ενός (1) ψηφοδελτίου. Η εκτύπωση γίνεται με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής και δαπάνες του Συλλόγου.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων διεξάγεται, από την Εφορευτική Επιτροπή, κλήρωση και εκλέγεται εκείνος που ο κλήρος ευνόησε.
4. Η διαλογή των ψήφων και η σύνταξη της σχετικής με την εκλογή έκθεσης της Εφορευτικής Επιτροπής, γίνεται στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης στην οποία έγιναν οι αρχαιρεσίες.
5. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι πρακτικά ή χρονικά δυνατό, τα παραπάνω γίνονται στα γραφεία του Συλλόγου.
6. Κάθε ψηφοδέλτιο που βγαίνει από την κάλπη μονογράφεται και αριθμείται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
7. Κατά τη διάρκεια του έργου της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή απαγορεύει σε κάθε άτομο που δεν έχει σχέση να πλησιάζει.
8. Για τις προθεσμίες που ορίζονται από το παρόν καταστατικό δεν υπολογίζεται η ημέρα κατά την οποία γίνεται τη συντέλεση του γεγονότος που θεωρείται κρίσιμο κατά το παρόν καταστατικό και η ημέρα που αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ -
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΕΝΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΑ 34 - 37


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο Νόμος ή όσα θα υποδείξει η εποπτεύουσα αρχή ή για συμπλήρωση αυτού.
2. Τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, είναι δυνατό να γίνει όταν το ζητήσει το ένα τέταρτο (1/4) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου ή μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση, που καλείται για το σκοπό αυτό. Η Γενική Συνέλευση αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η τροποποίηση εγκρίνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων.


ΑΡΘΡΟ 35
ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Ο Σύλλογος διαλύεται εφ’ όσον ο αριθμός των μελών του είναι μικρότερος των δέκα (10).
2. Διάλυση του Συλλόγου είναι δυνατό να αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση που καλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, στην οποία απαιτείται η παρουσία τριών τέταρτων (3/4) των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η απόφαση της διάλυσης απαιτεί πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων.
3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης, ολόκληρη η περιουσία του Συλλόγου, περιέρχεται στην Μονή Εσφιγμένου στην οποία παραδίδεται και το Αρχείο.
4. Τα μέλη του Συλλόγου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του.ΑΡΘΡΟ 36
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Η συγχώνευση του Συλλόγου με άλλο παρόμοιο σωματείο, είναι δυνατό να αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση που καλείται γι’ αυτό το σκοπό, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τη διάλυση του Συλλόγου, που αναφέρονται στο άρθρο 35 του παρόντος, με τη συναίνεση της Μονής Εσφιγμένου.


ΑΡΘΡΟ 37
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΟΥ

1. Ο Σύλλογος είναι δυνατό να προσχωρήσει σε ένωση με άλλα παρόμοια σωματεία, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που καλείται γι’ αυτό το σκοπό, με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35, με τη συναίνεση της Μονής Εσφιγμένου.
2. Για τη μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Τα απόντα μέλη συναινούν εγγράφως.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΑ 43 - 48


ΑΡΘΡΟ 38
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα κυκλική. Κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου και η χρονολογία της ίδρυσής του “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 2009” και στο κέντρο απεικόνιση του Καθολικού Ναού της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους. Επίσης, ο Σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα την ίδια κυκλική σφραγίδα με το σήμα του Συλλόγου και την επωνυμία του στην Αγγλική γλώσσα “SOCIETY OF FRIENDS OF ESPHIGMENOU MONASTERY ATHOS 2009”. Επίσημη ημέρα εορτής του συλλόγου είναι η 2α Φεβρουαρίου, ημέρα εορτής του Μετοχίου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου στήν Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 39
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το οικονομικό έτος του Συλλόγου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Ο απολογισμός συντάσσεται για κάθε οικονομικό έτος και υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση.
Ο προϋπολογισμός του Σωματείου καταρτίζεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 40
1. Ο Σύλλογος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή κάθε άλλη εξυπηρέτηση σε μέλη που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει κάθε πληροφορία που του ζητείται για τη δράση του στην εποπτεύουσα αρχή.


ΑΡΘΡΟ 41
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, ο Σύλλογος μπορεί να προσλαμβάνει έμμισθους υπαλλήλους, για τις ανάγκες της ομαλής λειτουργίας του και την εξυπηρέτηση των μελών του.
2. Τα καθήκοντα, η αμοιβή και οι όροι εργασίας αυτών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


ΑΡΘΡΟ 42
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση πρέπει να συνεδριάζει με «αυξημένη απαρτία», χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, εννοείται παρουσία τουλάχιστον ποσοστού ¾ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, ενώ με τον όρο «αυξημένη πλειοψηφία» εννοείται αριθμός ψήφων που υπερβαίνει ποσοστό των ¾ των ψηφισάντων. Για τον υπολογισμό της απαρτίας, οι δικαιούμενοι σε ψήφο, αλλά αρνούμενοι ή απέχοντες από αυτήν συνυπολογίζονται στους παρόντες. Όπου στο παρόν καταστατικό δεν γίνεται λόγος για «αυξημένη απαρτία», αρκεί η παρουσία οποιουδήποτε αριθμού μελών. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται λόγος για «πλειοψηφία», νοείται η «απόλυτη».
2. Η πιστή εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, αποτελεί καθήκον, τόσο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και όλων των μελών του Συλλόγου.
3. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εφαρμόζεται ο Αστικός Κώδικας και τα ειδικά με τα σωματεία νομοθετήματα. Σε περίπτωση ασάφειας των διατάξεων αυτού, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της ειδικής νομοθεσίας που αφορά τα σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 43
Το παρόν Καταστατικό περιέχει σαράντα τρία (43) άρθρα. Εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση που κλήθηκε γι’ αυτό το σκοπό και θα ισχύσει, μετά την εγγραφή του στο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Μετά την έγκριση του Καταστατικού αυτού από το Πρωτοδικείο Αθηνών και την τελεσιδικία της απόφασης, η προσωρινή διοίκηση υποχρεούται να προκηρύξει εκλογές ένα μήνα μετά την τελεσιδικία για την εκλογή οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (νέα ἀδελφότητα) ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ.

ΠΟΤΕ ὁ ἅγιος Γέρων δέν συμβούλεψε νά μαζεύουμε τρόφιμα! Ἄν ἔχω συναγμένα τρόφιμα θά μέ σκοτώσουν ὅσοι δέν ἔχουν σέ περίοδο πείνας! ἄν δέν ἔχω, θά ζήσω με κανένα χορταράκι! Ὁ γ.Παΐσιος, γνήσιος ἐκφραστής τοῦ μοναχικοῦ πνεύματος, θά ἔδινε καί τή ζωή του γιά νά ζήσουν οἱ ἄλλοι! ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάποιοι καταστροφολογοῦν! νά μήν τούς κάνουμε τό χατῆρι! Ὁ Γέροντας ἔλεγε ὅτι ὁ Θεός ἀγαπᾶει σκανδαλωδώς τήν Ἑλλάδα!Ἐπειδή δέ, αὐτόν τόν χρόνο ἔχουμε Ἐπιστασία, ἀναφέρω συμπληρωματικά ὅτι κανένας μοναχός δέν ἤρθε νά ἀναφέρει τό γεγονός, σύμφωνα μέ τήν δῆθεν ἐντολή τοῦ Ἁγίου Γέροντος Παϊσίου. Οὔτε λοιπόν ἡ Ἱερά Ἐπιστασία, οὔτε ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔχουν λάβει γνῶσιν τέτοιου γεγονότος.

Τρίπτυχον τ. 2

Ἐνημερωτικὴ περιοδικὴ ἔκδοση τῶν Φίλων τῆς Ιεράς Μονῆς Ἐσφιγμένου 3ΠΤΥΧΟ τ2_telikoWeb

Τρίπτυχον τ.1

Ἐνημερωτικὴ περιοδικὴ ἔκδοση τῶν Φίλων τῆς Ιεράς Μονῆς Ἐσφιγμένου Εσφιγμενιτικά Τ. 1